Nedan följer böcker om lågaffektivt bemötande, handledning, skolfrånvaro samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som jag har författat och varit medförfattare till.

Känslan av att ha missat något

Känslan av att ha missat något är en berättelse om hur det är att som flicka leva med ett annorlunda sätt att fungera och vikten av att omgivningen förstår flickors autism och adhd för att minska risken för psykisk ohälsa. I boken varvas inifrånperspektiv med kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och neurodiversitet.

Finns hos Lågaffektiva bokhandeln och Science Fiction Bokhandeln

Varför – stöd till dig som funderar på att implementera lågaffektivt bemötande

Det här är en bok för dig som vill få lågaffektivt bemötande att bli en del av vardagen. Utgångspunkten i boken är att ringa in varför lågaffektivt bemötande alltid är en viktig del i mellanmänskligt arbete.

Boken riktar sig främst till dig som är personal och som arbetar inom skola, vård eller omsorg. I boken hjälper författarna till att ta ut riktningen mot målet med en implementering av lågaffektivt bemötande, genom såväl etiska resonemang som faktakunskaper ock konkreta exempel.

Exklusivt hos Lågaffektiva bokhandeln

Tankar för dagen

Tankar för dagen är en kortlek med frågor som ni tillsammans som personal inom skola, vård och omsorg kan använda för att hjälpa er att arbeta lågaffektivt.

Korten innehåller frågor som ni tillsammans kan reflektera kring i ert arbete. De kan ses som en form av träning för att hålla så väl farten som riktningen i arbetet.

Ibland dyker det upp ett kort som heter Fallgrop. Ta er gärna lite extra tid att reflektera kring dessa. Fallgropar kräver att vi hjälper varandra tillbaka till utgångspunkten, till det som vi kallar vårt Varför. Det är själva kärnan som vårt lågaffektivt arbete kretsar kring: att finnas där för en annan människa, utifrån dennes sätt att fungera.

Exklusivt hos Lågaffektiva bokhandeln


Ärendehandledning inom skola, vård och omsorg av Terése Österholm och Bo Hejlskov Elvén

Denna bok handlar om ärendehandledning till personal som arbetar med barn och vuxna med funktionsnedsättningar som autism, adhd och intellektuell funktionsnedsättning. Ärendehandledning av detta slag skiljer sig från den form av handledning som är vanligast i Sverige, det vill säga processhandledning. Ärendehandledning har en tydligt metodstödjande och utbildande karaktär. Bra ärendehandledning tillför personalen kunskap de tidigare inte haft om metod och om funktionsnedsättningar.

I boken diskuteras bland annat:

• hur handledaren kan stödja personalen i att skapa förhållningssätt som stärker trivsel och utveckling hos verksamhetens huvudpersoner

• hur handledaren kan stödja en synvända hos personalen

• hur handledaren kan tillföra den kunskap personalen behöver för att skapa rätt förhållningssätt

• hur olika svårigheter i denna typ av handledning kan överkommas.

Målgruppen för boken är handledare för personal inom skola, vård- och omsorg samt utbildare och studenter på handledarutbildningar.

Lågaffektivt bemötande – serieversionen

Lågaffektivt bemötande förklarat så enkelt det överhuvudtaget går. För oss som behöver påminnas, för de som har svårt att läsa och för de som behöver veta men inte vill läsa. En seriebok alltså! 

Exklusivt hos Lågaffektiva bokhandeln

Det är ju inte så konstigt

Det människor gör är inte så konstigt. Om man förstår varför. En liten bok med exempel och möjlighet att själv beskriva det som inte är så konstigt.

Exklusivt hos Lågaffektiva bokhandeln

lågaffektivt bemötande problematisk skolfrånvaro

Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro av Maria Bühler, Annelie Karlsson och Terése Österholm

Problematisk skolfrånvaro är ett växande problem i våra skolor. Att försöka förstå och komma tillrätta med fenomenet är en angelägen uppgift för alla som befinner sig i närheten av barn och unga. Den här boken presenterar hur man kan förstå problematisk skolfrånvaro utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt. Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro utgår från att det är förhållningssättet och miljön runt eleverna som behöver förändras för att främja skolnärvaro.

I boken ges alternativa förklaringsmodeller till vad som kan ligga bakom problematisk skolfrånvaro. Därefter presenteras hur man praktiskt kan arbeta lågaffektivt och förebyggande med kartläggningar och handlingsplaner. I bokens avslutande del ges många konkreta verktyg och tips på hur man i skolan kan arbeta för att göra skolan tillgänglig – för alla.

Boken riktar sig till alla som arbetar inom skolan. Den riktar sig även till vårdnadshavare som vill lära sig mer om problematisk skolfrånvaro. Boken lämpar sig väl för lärar- och psykologutbildningen. Den är även användbar på utbildningar för specialpedagoger och rektorer.

Det är en nödvändig bok om vi ska lyfta oss från att problematisera och behandla elever, och istället skapa en skola som elever väljer att gå till. Alla elever.

Bo Hejlskov Elvén

lagaffektivt bemotande

Lågaffektivt bemötande av red. Axel Chipumbu Havelius

Kapitel 6, Handledning, av Terése Österholm

Lågaffektivt bemötande har visat sig vara framgångsrikt i hanterandet av konflikter och beteendeproblem. I denna bok presenteras lågaffektivt bemötande utifrån en mängd olika verksamheter och infallsvinklar.

Författarna visar hur det lågaffektiva bemötandet är användbart inom såväl förskola och skola som när man arbetar med traumatiserade barn och unga och inom psykiatrisk vård. Metodens teoretiska utgångspunkter, dess etik och humanistiska grundsyn presenteras.