Lågaffektivt bemötande vid problemskapande beteende

Jag arbetar med lågaffektivt bemötande som metod vid problemskapande beteende. Problemskapande beteende kan till exempel vara utåtagerande beteende eller självskadebeteende. När personal inte har metoder att hantera ett utmanande beteende hos barnet, ungdomen eller den vuxne ökar osäkerheten. Vilket i sin tur ökar stressen och affekten hos personen i fråga. Ett beteende uppstår i samspelet mellan individen och den omgivande miljön. Det har visat sig vara effektivt att börja med att ge personalen verktyg att hantera det problemskapande beteendet.

Lågaffektivt bemötande som metod

Den lågaffektiva metoden är utvecklad av leg. psykolog Bo Hejlskov Elvén och utgår från neuropsykologi, stressforskning och affektteori. Människor med problemskapande beteende smittas lätt av andras affekter, och därför behöver den omgivande miljön vara lugn, trygg och förutsägbar. Den lågaffektiva metoden syftar till att bygga upp en pedagogisk miljö som sänker stress. Förhållningssätt och bemötande är i fokus och inte behandling av personen som har det problemskapande beteendet. Struktur och tydliggörande är två nyckelbegrepp. Användning av den lågaffektiva metoden har visat sig minimera våldsamma situationer, självskadebeteende samt sjukskrivning hos personal.

Etik och människosyn

Mitt arbete inspireras också av Martha Nussbaum, professor i etik och juridik, som har utvecklat en så kallad förmågemodell för att skapa organisationer och miljöer som främjar våra förmågor. Förmågemodellen syftar till att alla människor ska ha möjlighet att delta i samhället på lika villkor och att alla människor har rätt till ett gott liv, alltid. En humanistisk grundsyn genomsyrar det här sättet att förhålla sig till sig själv och sin omvärld, och jag återvänder ofta till etiska begrepp i mitt arbete.

Vårt ansvar

Utgångspunkten är den enskilda människans väl och värdighet vilket innebär att vi i vårt arbete behöver skapa ökad förståelse för individens möjligheter till ett gott och meningsfullt liv. Detta medför kartläggningar på flera olika nivåer och dialoger kring människosyn och ansvarsfrågor.