Lågaffektivt bemötande och den etiska grunden

Jag arbetar med lågaffektivt bemötande som metod vid problemskapande beteenden. Problemskapande beteenden kan till exempel vara våld, skadegörelse eller självskadebeteenden. Det är beteenden hos en brukare som upplevs som problem av personalen. När man inte har metoder att möta brukarens beteenden med ökar osäkerheten hos personalen och då ökar också stressen och affekten hos brukaren. Ett beteende uppstår i samspelet mellan individen och den omgivande miljö. Det har visat sig vara effektivt att börja med att ge personalen verktyg att hantera det problemskapande beteendet med.

Den lågaffektiva metoden är utvecklad av leg. psykolog Bo Hejlskov Elvén och utgår från neuropsykologi, stressforskning och affektteori. Människor med problemskapande beteende smittas lätt av andras affekter, och därför behöver den omgivande miljön vara lugn, trygg och förutsägbar. Den lågaffektiva metoden syftar till att bygga upp en pedagogisk miljö som sänker stress. Förhållningssätt och bemötande är i fokus och inte behandling av personen som har det problemskapande beteendet. Struktur och tydliggörande är två nyckelbegrepp. Användning av den lågaffektiva metoden har visat sig minimera våld, självskadebeteende samt sjukskrivning hos personal.

Mitt arbete inspireras också av Martha Nussbaum, professor i etik och juridik, som har utvecklat en förmåge-modell som handlar om att skapa organisationer och miljöer som främjar våra förmågor. Förmåge-modellen syftar till att alla människor ska ha möjlighet att delta i samhället på lika villkor och att alla människor har rätt till ett gott liv, alltid. En humanistisk grundsyn genomsyrar det här sättet att förhålla sig till sig själv och sin omvärld, och jag återvänder ofta till etiska begrepp i mitt arbete. Utgångspunkten är den enskilda människans väl och värdighet och vi behöver då få ökad förståelse för individens möjligheter till ett meningsfullt liv. Det innebär kartläggningar på flera olika nivåer och dialoger kring samspelet mellan individ och organisation.